Dutch language lessons
tutor for children in primary school in Amstelveen - NT2

kids2.jpg

Deze tekst in het Nederlands lezen? Scroll naar onder!

As a language teacher I help children who have difficulty in primary school, since Dutch is not their first language. Dutch language rules are less obvious for them. Their Dutch vocabulary can also be limited and therefore it can be more difficult to comprehend what teachers communicate.

Many children I help have for different reasons switched from an international school to a Dutch school. I also give lessons to children who have not lived in the Netherlands for very long. These children tend to perform satisfactory in several areas, but CITO-results and performance on other tests are often lower than expected. Unfortunately these pupils perform below their potential, because they are lagging behind in Dutch vocabulary, reading comprehension, grammar and spelling.

By practicing every week, in a relaxed, creative and playful way, their school results improve. By reading texts, discussing words and phrases, doing exercises and games, and explaining the spelling rules, the effect across all areas of their learning improves. This often makes school more fun.

Every language lesson I give is different, because every child has different needs. I focus on working specifically to the knowledge and interest of each child. In consultation with the parents and the child, I always focus on what is needed.

Private Dutch lessons for expats - NT2

I also give language lessons to adults. These can be parents of the children I teach or expats who have moved for personal or business reasons. They would like to be able to follow conversations with other parents at school, understand what is being explained during a parents evening at school or have a chat at the sports club. I also have students who follow a language course and want to practice a little extra. Often these students consider taking the NT2-staatsexamen. The best way to learn a new language is to speak and practice it regularly. I look at the wishes of each person and adjust the course material accordingly.

“Lilian is understanding and patient. If necessary, she explains something endlessly, until I really understand. That makes me feel very comfortable. I dare to speak Dutch to her, which I usually find quite exciting, because I still make a lot of mistakes."

Who is Lilian Roos?

After completing my Masters in Dutch (in the field of Text and Communication), I started working as a journalist. For years I wrote texts for various magazines. In addition, I have always taught, such as writing a life story, creative writing, interviewing and writing reports, including at the Hogeschool Leiden. Since a year I have been giving language lessons to primary school children. I also occasionally stand in as a substitute for elementary schools in front of the class. I really enjoy this work, it’s very fulfilling. Children are wonderful. They have wonderful creative ideas and ask inspiring questions. Every child is different, so I build a unique bond with every child I accompany.

“It is nice to practice with Lilian and read Dutch texts together. We often discuss typical Dutch expressions. By working intensively with the Dutch language on a weekly basis, I notice that my Dutch improves considerably.”

Prices

For the lessons I come to your home. I then calculate travel time and travel costs of 0.25 per km. It is also possible to get lessons at my home (Praam 7 in Amstelveen).

Hourly rate: 35,-
40 minutes lesson: 25,-
Duo lesson: 18,- per hour per child
Lesson with 3 kids: 15,- per hour per child

Nederlandse taalles
bijles voor kinderen op de basisschool in Amstelveen - NT2

Als taaldocent help ik kinderen die moeite hebben op de basisschool, omdat het Nederlands niet de eerste taal is. De Nederlandse taalregels zijn voor hen minder vanzelfsprekend. Ook is hun Nederlandse woordenschat minder groot en is het daardoor lastiger om te begrijpen wat de docent vertelt.

kids.jpg

Veel kinderen die ik lesgeef, zijn overgestapt van de internationale school naar een Nederlandse school. Ook geef ik bijles aan kinderen die nog niet zo lang in Nederland wonen. Op veel gebieden gaat het prima op school, maar de score bij CITO-toetsen en op rapporten is lager dan je van ze zou verwachten. Ze werken vaak onder hun niveau, omdat ze een achterstand hebben op het gebied van Nederlandse woordenschat, begrijpend lezen, grammatica en spelling.

Door wekelijks op een speelse manier te oefenen, verbeteren de schoolresultaten. Door teksten te lezen, woorden en uitdrukkingen te bespreken, oefeningen en spelletjes te doen, en de spellingregels nog eens extra uit te leggen, gaat het beter op school. Vaak wordt school daardoor ook weer leuker.

Elke taalles die ik geef is anders, omdat elk kind andere behoeften heeft. Ik sluit aan op de kennis en interesses van het kind. In overleg met de ouders en het kind, kijk ik elke keer weer wat er nodig is. 

Privéles Nederlands voor expats - NT2

Ook aan volwassenen geef ik taalles. Regelmatig zijn dit de ouders van de kinderen die ik lesgeef of expats die om persoonlijke of zakelijke redenen zijn verhuisd. Zij willen de gesprekken met andere ouders op school kunnen volgen, begrijpen wat er wordt verteld op ouderavonden of een praatje kunnen maken op de sportclub. Ook heb ik cursisten die een taalcursus volgen en wat extra willen oefenen. Vaak overwegen deze studenten om het NT2-staatsexamen te gaan behalen. Een nieuwe taal leer je het beste door hem regelmatig te spreken en te oefenen. Ik kijk per persoon wat de wensen zijn en pas daar het lesmateriaal op aan.

“Lilian is begripvol en geduldig. Als het nodig is legt ze iets eindeloos vaak uit, totdat ik het echt begrijp. Daardoor voel ik me erg op mijn gemak. Ik durf bij haar Nederlands te praten, wat ik meestal best spannend vind, omdat ik nog veel fouten maak.”

Wie is Lilian Roos?

Nadat ik mijn master Nederlands (richting Tekst en Communicatie) had behaald, ging ik aan de slag als journalist. Jarenlang schreef ik teksten voor uiteenlopende tijdschriften. Daarnaast heb ik altijd les gegeven, zoals levensverhaal schrijven, creatief schrijven, interviewen en rapportages schrijven, onder andere aan de Hogeschool Leiden. Sinds een jaar geef ik taalles aan basisschoolkinderen. Ook sta ik zo nu en dan als invalkracht op basisscholen voor de klas. Van dit werk geniet ik volop. Kinderen zijn geweldig. Ze hebben prachtige ideeën en stellen inspirerende vragen. Elk kind is anders, dus met elk kind dat ik begeleid bouw ik weer een unieke band op.

“Het is fijn om met Lilian te oefenen en samen Nederlandse teksten te lezen. Vaak bespreken we typisch Nederlandse uitdrukkingen. Door wekelijks intensief met de Nederlandse taal bezig te zijn, merk ik dat mijn Nederlands aanzienlijk verbetert.”

Tarieven

Voor de lessen kom je naar jouw huis. Ik reken dan reistijd en reiskosten van 0,25 per km. Het is ook mogelijk om les te krijgen bij mij thuis (Praam 7 in Amstelveen).

Uurtarief: 35,-
40 minuten les: 25,-
Duo-les: 18,- per uur per kind
Les met drie kinderen: 15,- per uur per kind